เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. ประวัติของผู้สมัคร (พอสังเขป) 1 หน้ากระดาษ A4

ดาวน์โหลด

ติดต่อ-สอบถามได้ที่เบอร์ 086-974-5796,081-935-3984

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »