ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น.

ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิปริญญาตรี)ตามลำดับต่อไปนี้

  1. นางสาวปรัศนียาภรณ์ อินทรังษี
  2. นายณัฐภูมิ สนธิ
  3. นางสาวทิพย์สุดา พิสุทธิพันธ์
  4. นายเฉลิมชัย แซ่ลิ้ม
  5. นายกิตินันท์ เอี่ยมน้อย
  6. นางสาวเบญจวรรณ ชะโณวรรณะ
  7. นางสาวปรียาภรณ์ วัชรมุสิก

ตำแหน่งปฎิบัติงานประจำสมาคมกีฬายิงปืนฯ (วุฒิ ป.ว.ช.) ตามลำดับต่อไปนี้

  1. นายอธิวัฒน์ เอกหิรัณยกิตติ์
  2. นางสาวปาริชาติ เคนวงษ์

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »