S__11001873

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560

ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »